Integritetspolicy

Vi på Man of a kind (NK Retail AB) bryr oss om och prioriterar din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att alltid sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

När du handlar hos oss behandlar vi dina personuppgifter framförallt i syfte att genomföra ditt köp och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalet med dig som kund. När du är medlem i vår kundklubb behandlar vi dina personuppgifter framförallt i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt medlemsvillkoren, exempelvis för att ge dig bonus på dina köp samt för att skicka anpassade erbjudanden och information till dig och dina sociala kanaler.

Nedan beskriver vi mer i detalj hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter. Vi beskriver även om du måste tillhandahålla uppgifterna till oss, varifrån uppgifterna kommer och till vem och vart vi överför dina uppgifter.


Innehållsförteckning

 1. Vem är ansvarig för dina uppgifter?
 2. Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter
  1. När du handlar online
  2. När du är medlem i Man of a kinds kundklubb
  3. För att kommunicera med dig och ge dig information och erbjudanden anpassade för dig
  4. För att fullgöra rättsliga förpliktelser samt förebygga brott
 3. Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?
 4. Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
 5. Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
 6. Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
 7. Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

NK Retail AB med organisationsnummer 559268-4103, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver under rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?” är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress [email protected] eller ringa oss på telefonnummer +46(0)8 410 520 20. Vår postadress är Drottninggatan 33, Box 161 42, 111 51 Stockholm.

Notera att de villkor som gäller för ditt köp följer av våra köpvillkor och att de villkor som gäller när du med är medlem i vår kundklubb följer av våra medlemsvillkor.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

När du handlar online

För att vi ska kunna fullgöra ditt köp krävs att vi behandlar uppgifter om dig. Om du inte anger dina uppgifter kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss. Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

 

 

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dina behandlingar och informerar dig separat om hur dina uppgifter behandlas.

 

När du är medlem i Man of a kinds kundklubb

För att kunna skapa och fullgöra vad som följer av ditt medlemskap i vår kundklubb måste vi behandla dina uppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att skapa eller administrera ditt medlemskap. Om du inte vill ange uppgifterna kan du därför inte vara medlem hos oss.

Utifrån din medlemsprofil kommer vi även att marknadsföra våra produkter till dig i dina digitala kanaler (så kallad profilering). Om du inte vill ha marknadsföring från oss har du alltid rätt att tacka nej till det. Läs mer om dina rättigheter nedan.

 

 

För att kommunicera med dig och ge dig information och erbjudanden anpassade för dig

För att kunna skapa och fullgöra vad som följer av ditt medlemskap i vår kundklubb måste vi behandla dina uppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att skapa eller administrera ditt medlemskap. Om du inte vill ange uppgifterna kan du därför inte vara medlem hos oss.

Utifrån din medlemsprofil kommer vi även att marknadsföra våra produkter till dig i dina digitala kanaler (så kallad profilering). Om du inte vill ha marknadsföring från oss har du alltid rätt att tacka nej till det. Läs mer om dina rättigheter nedan.

 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser samt förebygga brott

För att du som kund ska känna en ökad trygghet när du handlar hos oss på våra e-handelsplatser så behandlar vi vissa personuppgifter. Vi gör det också för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser och hantera anspråk, samt förhindra brott mot kunderna, de anställda och företaget.

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är främst uppgifter som du själv har valt att lämna till oss.

Du kan välja att lämna ditt personnummer för att vi ska kunna inhämta den information som är nödvändig för att fullgöra köpet från vår betaltjänstleverantör, d.v.s. ditt namn, dina kontaktuppgifter och din folkbokföringsadress.

Vår betaltjänstleverantör bedömer vilka betalalternativ som ska erbjudas dig vid köp online baserat på tidigare lämnade personuppgifter hos vår betaltjänstleverantör.

När du blir medlem i Man of a kinds kundklubb kommer vi att inhämta information från din Facebook-profil om du väljer att skapa ditt medlemskap med hjälp av din Facebook-profil.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säkerställer att dina personuppgifter aldrig kommer att säljas eller att delas med andra personuppgiftsansvariga för marknadsföringsändamål.
Vi delar även dina personuppgifter med våra externa IT-leverantörer för att vi ska kunna hantera våra förpliktelser mot dig och bedriva vår verksamhet. Våra IT-leverantörer behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
Utöver detta delar vi dina personuppgifter med vissa andra kategorier av mottagare för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig på ett bra och effektivt sätt, läs mer nedan. Om du önskar mer detaljerad information om vilka vi delar dina uppgifter med är du välkommen att kontakta oss.

När du handlar online

I syfte att hantera ditt köp kommer vi att dela dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör vi använder för att hantera betalningen;

Vid betalning med faktura (kredit) kan betaltjänstleverantören göra en kreditprövning; För att kunna leverera dina varor hem till dig eller till ett postombud samt för att kunna hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med den transportör som du har valt i kassan.

När du är medlem i Man of a kinds kundklubb

För att kunna marknadsföra våra produkter till dig i dina digitala kanaler delar vi dina uppgifter med de digitala marknadsförare som tillhandahåller tjänsterna för marknadsföringen; och För att kunna betala ut ersättning till de partners som har marknadsfört den eller de produkter som du sedan köpt.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Man of a kind använder sig av IT-leverantörer som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att det görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Det innebär att överföringen kan grundas på exempelvis EU-kommissionens beslut, standardavtalsklausuler eller Privacy Shield.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Se nedan för en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Du kommer att få dessa uppgifter så snart som möjligt och senast inom en månad. Beroende av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden, kan perioden förlängas ytterligare två månader vid behov. Om tiden förlängs kommer du att få information om det. En begäran görs genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Du som har ett medlemskap hos Man of a kind har även möjlighet att själv ändra dina personuppgifter genom att logga in på Mina Sidor.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;

om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;

om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;

när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller

om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Man of a kind omfattas av.

Man of a kind raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Man of a kind inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Om du är medlem i vår kundklubb kommer vi att radera dina uppgifter utan att du begär det om du inte har gjort ett klubbköp på 24 månader.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om:

du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);

om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;

du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller

om du har invänt mot behandlingen och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när:

behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och

behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar Man of a kind dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.


Denna integritetspolicy fastställdes av Man of a kind den 17e maj 2018.