Vårt ansvar

Man of a kind är en del av NK Retail AB.

NK Retail ABs övergripande målsättning är att skapa en lönsam och hållbar tillväxt och därmed värde för våra aktieägare och andra intressenter. Det här ska ske genom att erbjuda kunderna den ultimata shoppingupplevelsen och för att nå hit krävs bra produkter och utmärkt service i våra butiker. Ett aktivt arbete med CSR och miljöfrågor är en viktig grundförutsättning för att lyckas i detta arbete. I vårt arbete med CSR och hållbarhetsfrågor drivs vi av följande målsättningar.

Ansvarsfull produktion
Varor som säljs genom NK Retail AB ska vara producerade i enlighet med internationella standarder och ramverk för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Där risk för avvikelser finns ska åtgärder vidtas löpande för att förbättra villkoren. Miljöpåverkan från produktionen ska ständigt beaktas och där det är möjligt minimeras.

Attraktiva produkter
Produkter som säljs genom NK Retail AB ska vara säkra för användaren och inte innehålla kemikalier som kan vara skadliga för människor eller miljön. Design, materialval och inköp ska ske med hänsyn till säkerhet, miljö och etik.

Långsiktigt hållbar verksamhet
Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och med respekt för respektive intressent. Det här betyder att ständiga förbättringar inom socialt ansvar och miljö ska vara en del av vardagen.